Tìm kiếm ứng viên

Danh sách ứng viên

Đỗ Thị Hưng

Đỗ Thị Hưng
Ngành nghề:
Ngày sinh:hungvtr83@yahoo.com
Mức lương mong muốn:
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận
Ngành nghề:
Ngày sinh:nguyenthithuan109@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận
Ngành nghề:
Ngày sinh:thuannguyenktak8.2@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Đào Thị Dung

Đào Thị Dung
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Đại học
0967414943
kjmdung91@gmail.com
Hưng Yên
Mức lương mong muốn: 5-7 triệu
Dương Hữu Minh Thiên

Dương Hữu Minh Thiên
Ngành nghề:
Ngày sinh:duonghuuminhthien@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Tài khoản ứng viên

Tài khoản ứng viên
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Trung học phổ thông
12341234123412431234
siro.xoai@gmail.com
Hà Giang
Mức lương mong muốn:
Nguyễn Trọng Luân

Nguyễn Trọng Luân
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Cao đẳng

trongluan@gmail.com
Hà Giang
Mức lương mong muốn:
Đỗ Tuấn Anh

Đỗ Tuấn Anh
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Tiến sĩ

tuananh@gmail.com
Đà Nẵng
Mức lương mong muốn:
Lưu Đức Hậu

Lưu Đức Hậu
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Đại học

duchau@gmail.com
Hà Giang
Mức lương mong muốn:
Ứng viên

Ứng viên
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Thạc sĩ
1234456666
rubydeptrai21@gmail.com
Hà Giang
Mức lương mong muốn: 10,000,000 VNĐ