Tìm kiếm ứng viên

Danh sách ứng viên

Đỗ Ngọc Sơn

Đỗ Ngọc Sơn
Ngành nghề:
Ngày sinh:xulazy@gmail.com
Mức lương mong muốn:
TRAN THI YEN

TRAN THI YEN
Ngành nghề:
Ngày sinh:haiyen8486@gmail.com
Mức lương mong muốn:
vương

vương
Ngành nghề:
Ngày sinh:vanvuong19921203@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Nguyễn đình thương

Nguyễn đình thương
Ngành nghề:
Ngày sinh:dinhthuongibra@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Bùi Thị Thư

Bùi Thị Thư
Ngành nghề:
Ngày sinh:buithu2610@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Bùi Thị Thư

Bùi Thị Thư
Ngành nghề:
Ngày sinh:buithu2610@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Phạm Tiến Đạt

Phạm Tiến Đạt
Ngành nghề:
Ngày sinh:datpt.263@gmail.com
Mức lương mong muốn:
ms trang

ms trang
Ngành nghề:
Ngày sinh:trang@gmail1.com
Mức lương mong muốn:
Mr Đoàn Anh

Mr Đoàn Anh
Ngành nghề:
Ngày sinh:anh@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Đặng Thị Nhẫn

Đặng Thị Nhẫn
Ngành nghề:
Ngày sinh:dangnhan102018@gmail.com
Mức lương mong muốn: