Tháng 4 có 485 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

  • 16/05/2018
  • 137 lượt xem

STT

Nội dung

Số lượng

Từ đầu năm đến tháng B/c

 

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN (người)

485

1.629

Trong  đó :Số người ở địa phương khác nộp H/S đề nghị hưởng TCTN (người)

31

86

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng BHTN(người)

0

0

3

Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng (người)

Tổng

429

1.696

Nam

<= 24 tuổi

31

99

25-40 tuổi

141

549

>40 tuổi

21

74

Nữ

< =24 tuổi

35

132

25-40 tuổi

174

734

>40 tuổi

27

108

4

Số người bị huỷ quyết định hưởng TCTN  (người)

4

27

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN(Người)

Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

1

5

6

Số người tạm dừng TCTN (Người)

7

41

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ( Người)

1

14

08

Số người chấm dứt hưởng TCTN (người)

Tổng

824

2.781

Trong đó : Hết thời gian hưởng

821

2.771

Trong đó : Có việc làm

0

10

Trong đó :Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó : Bị xử phạt vi phạm hành chính về BHTN

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn GTVL (người)

438

1.960

Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm (người)

3

10

10

Số người có QĐ hỗ trợ học nghề  ( Người)

Tổng

0

0

Trong đó : Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người huỷ quyết định hỗ trợ học nghề (Người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định           (Triệu đồng)

Tổng

5.369.866.351

21.195.426.451

Tổng số tiền chi trợ cấp

5.369.866.351

21.195.426.451

3 tháng

Số QĐ

216

864

Số tiền chi TCTN

2.269.858.755

8.492.016.960

4-6 tháng

Số QĐ

155

570

Số tiền chi TCTN

2.156.356.432

7.923.517.867

7-12 tháng

Số QĐ

58

262

Số tiền chi TCTN

943.651.254

4.779.891.624

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện  đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (Triệu đồng)

2.38

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa ( Người )

0

 

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân( Tháng)

4.61