Tháng 5 có 1231 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

  • 07/06/2018
  • 112 lượt xem

STT

Nội dung

Số lượng

Từ đầu năm đến tháng B/c

 

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN (người)

1.231

2.860

Trong  đó :Số người ở địa phương khác nộp H/S đề nghị hưởng TCTN (người)

25

111

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng BHTN(người)

0

0

3

Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng (người)

Tổng

572

2.268

Nam

<= 24 tuổi

52

151

25-40 tuổi

189

738

>40 tuổi

36

110

Nữ

< =24 tuổi

46

178

25-40 tuổi

212

946

>40 tuổi

37

145

4

Số người bị huỷ quyết định hưởng TCTN  (người)

8

35

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN(Người)

Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

0

5

6

Số người tạm dừng TCTN (Người)

4

45

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ( Người)

3

17

08

Số người chấm dứt hưởng TCTN (người)

Tổng

745

3.526

Trong đó : Hết thời gian hưởng

735

3.506

Trong đó : Có việc làm

10

20

Trong đó :Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó : Bị xử phạt vi phạm hành chính về BHTN

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn GTVL (người)

612

2.572

Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm (người)

10

20

10

Số người có QĐ hỗ trợ học nghề  ( Người)

Tổng

0

0

Trong đó : Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người huỷ quyết định hỗ trợ học nghề (Người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định           (Triệu đồng)

Tổng

7.326.535.106

28.521.961.557

Tổng số tiền chi trợ cấp

7.326.535.106

28.521.961.557

3 tháng

Số QĐ

277

1.141

Số tiền chi TCTN

2.987.699.301

11.479.716.261

4-6 tháng

Số QĐ

210

780

Số tiền chi TCTN

2.868.975.574

10.792.493.441

7-12 tháng

Số QĐ

85

347

Số tiền chi TCTN

1.469.860.231

6.249.751.855

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện  đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (Triệu đồng)

2.4

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa ( Người )

01

 

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân( Tháng)

4.7