Tháng 6 có 1108 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

  • 10/07/2018
  • 118 lượt xem

STT

Nội dung

Số lượng

Từ đầu năm đến tháng B/c

 

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN (người)

1.108

3.968

Trong  đó :Số người ở địa phương khác nộp H/S đề nghị hưởng TCTN (người)

52

163

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng BHTN(người)

0

0

3

Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng (người)

Tổng

1.269

3.237

Nam

<= 24 tuổi

136

287

25-40 tuổi

289

1.027

>40 tuổi

88

198

Nữ

< =24 tuổi

120

298

25-40 tuổi

557

1.503

>40 tuổi

79

224

4

Số người bị huỷ quyết định hưởng TCTN  (người)

13

48

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN(Người)

Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

02

07

6

Số người tạm dừng TCTN (Người)

6

51

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ( Người)

2

19

08

Số người chấm dứt hưởng TCTN (người)

Tổng

847

4.373

Trong đó : Hết thời gian hưởng

815

4.321

Trong đó : Có việc làm

31

51

Trong đó :Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

01

01

Trong đó : Bị xử phạt vi phạm hành chính về BHTN

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn GTVL (người)

1.192

4.383

Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm (người)

31

51

10

Số người có QĐ hỗ trợ học nghề  ( Người)

Tổng

0

0

Trong đó : Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người huỷ quyết định hỗ trợ học nghề (Người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định           (Triệu đồng)

Tổng

10.877.472.893

39.399.434.450

Tổng số tiền chi trợ cấp

10.877.472.893

39.399.434.450

3 tháng

Số QĐ

615

1.756

Số tiền chi TCTN

3.855.956.295

15.335.672.556

4-6 tháng

Số QĐ

441

1.221

Số tiền chi TCTN

3.762.544.362

14.555.037.803

7-12 tháng

Số QĐ

213

560

Số tiền chi TCTN

3.258.972.236

9.508.724.091

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện  đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (Triệu đồng)

2.6

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa ( Người )

01

 

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân( Tháng)

4.8