523 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 12/2018

  • 11/01/2019
  • 74 lượt xem

STT

Nội dung

Số lượng

Từ đầu năm đến tháng B/c

1

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN (người)

523

8.009

Trong  đó :Số người ở địa phương khác nộp H/S đề nghị hưởng TCTN (người)

30

348

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng BHTN(người)

0

0

3

Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng (người)

Tổng

499

7.689

Nam

<= 24 tuổi

13

606

25-40 tuổi

167

2.244

>40 tuổi

14

437

Nữ

< =24 tuổi

41

634

25-40 tuổi

229

3.316

>40 tuổi

35

452

4

Số người bị huỷ quyết định hưởng TCTN  (người)

29

142

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN(Người)

Chuyển đi

0

2

Chuyển đến

0

17

6

Số người tạm dừng TCTN (Người)

4

97

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ( Người)

1

37

08

Số người chấm dứt hưởng TCTN (người)

Tổng

639

9.124

Trong đó : Hết thời gian hưởng

622

8.927

Trong đó : Có việc làm

12

186

Trong đó :Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

5

11

Trong đó : Bị xử phạt vi phạm hành chính về BHTN

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn GTVL (người)

525

8.907

Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm (người)

12

186

10

Số người có QĐ hỗ trợ học nghề  ( Người)

Tổng

0

0

Trong đó : Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người huỷ quyết định hỗ trợ học nghề (Người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định           (Triệu đồng)

Tổng

6.109.927.000

91.366.642.410

Tổng số tiền chi trợ cấp

 

 

3 tháng

Số QĐ

105

3.533

Số tiền chi TCTN

1.025.444.355

30.469.741.117

4-6 tháng

Số QĐ

120

2.317

Số tiền chi TCTN

1.175.655.100

31.002.499.801

7-12 tháng

Số QĐ

274

1.839

Số tiền chi TCTN

3.908.827.545

27.693.302.037

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện  đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (Triệu đồng)

3.1

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa ( Người )

05

 

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân( Tháng)

5.2