Có 168 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 2 năm 2019

  • 06/03/2019
  • 106 lượt xem

STT

Nội dung

Số lượng

Từ đầu năm đến tháng B/c

 

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN (người)

168

644

Trong  đó :Số người ở địa phương khác nộp H/S đề nghị hưởng TCTN (người)

6

21

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng BHTN (người)

0

0

3

Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng (người)

Tổng

458

1.008

Nam

<= 24 tuổi

27

58

25-40 tuổi

156

354

>40 tuổi

18

38

Nữ

< =24 tuổi

27

61

25-40 tuổi

199

431

>40 tuổi

31

66

4

Số người bị huỷ quyết định hưởng TCTN  (người)

7

7

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN(Người)

Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

02

02

6

Số người tạm dừng TCTN (Người)

8

12

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ( Người)

0

1

08

Số người chấm dứt hưởng TCTN (người)

Tổng

510

1.032

Trong đó : Hết thời gian hưởng

495

1.000

Trong đó : Có việc làm

12

27

Trong đó :Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

3

5

Trong đó : Bị xử phạt vi phạm hành chính về BHTN

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn GTVL (người)

521

1.097

Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm (người)

12

27

10

Số người có QĐ hỗ trợ học nghề  ( Người)

Tổng

0

0

Trong đó : Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người huỷ quyết định hỗ trợ học nghề (Người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định           ( Triệu đồng)

Tổng

 

 

Tổng số tiền chi trợ cấp

6.348.546.133

13.382.063.000

3 tháng

Số QĐ

183

422

Số tiền chi TCTN

2.396.654.223

4.984.344.528

4-6 tháng

Số QĐ

149

325

Số tiền chi TCTN

1.966.927.531

4.503.702.993

7-12 tháng

Số QĐ

126

261

Số tiền chi TCTN

1.984.964.379

3.894.015.479

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện  đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (Triệu đồng)

3.15

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa ( Người )

0

 

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân( Tháng)

5.6