Số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 3 năm 2019 là 460 người

  • 02/05/2019
  • 111 lượt xem

Trong tháng 3 năm 2019 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận 460 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng cao so với tháng 2. Cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Số lượng

Từ đầu năm đến tháng B/c

 

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN (người)

460

1.104

Trong  đó :Số người ở địa phương khác nộp H/S đề nghị hưởng TCTN (người)

30

51

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng BHTN (người)

0

0

3

Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng (người)

Tổng

456

1.464

Nam

<= 24 tuổi

25

83

25-40 tuổi

157

511

>40 tuổi

22

60

Nữ

< =24 tuổi

28

89

25-40 tuổi

200

631

>40 tuổi

24

90

4

Số người bị huỷ quyết định hưởng TCTN  (người)

24

31

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN(Người)

Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng TCTN (Người)

2

14

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ( Người)

1

2

08

Số người chấm dứt hưởng TCTN (người)

Tổng

556

1.588

Trong đó : Hết thời gian hưởng

536

1.536

Trong đó : Có việc làm

20

47

Trong đó :Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

5

Trong đó : Bị xử phạt vi phạm hành chính về BHTN

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn GTVL (người)

498

1.595

Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm (người)

20

47

10

Số người có QĐ hỗ trợ học nghề  ( Người)

Tổng

0

0

Trong đó : Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người huỷ quyết định hỗ trợ học nghề (Người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định           ( Triệu đồng)

Tổng

6.579.424.900

19.961.487.900

Tổng số tiền chi trợ cấp

6.579.424.900

19.961.487.900

3 tháng

Số QĐ

178

600

Số tiền chi TCTN

2.436.955.236

7.421.299.764

4-6 tháng

Số QĐ

137

462

Số tiền chi TCTN

2.003.257.819

6.506.960.812

7-12 tháng

Số QĐ

141

402

Số tiền chi TCTN

2.139.211.845

6.033.227.324

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện  đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (Triệu đồng)

3.19

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa ( Người )

0

 

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (Tháng)

5.62