776 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 4 năm 2019

  • 24/05/2019
  • 106 lượt xem

STT

Nội dung

Số lượng

Từ đầu năm đến tháng B/c

 

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN (người)

776

1.880

Trong  đó: Số người ở địa phương khác nộp H/S đề nghị hưởng TCTN (người)

42

93

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng BHTN (người)

0

0

3

Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng (người)

Tổng

432

1.896

Nam

<= 24 tuổi

22

105

25-40 tuổi

139

650

>40 tuổi

21

81

Nữ

< =24 tuổi

31

120

25-40 tuổi

192

823

>40 tuổi

27

117

4

Số người bị huỷ quyết định hưởng TCTN  (người)

07

38

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN(Người)

Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng TCTN (Người)

0

14

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ( Người)

01

03

08

Số người chấm dứt hưởng TCTN (người)

Tổng

623

2.211

Trong đó : Hết thời gian hưởng

598

2.134

Trong đó : Có việc làm

25

72

Trong đó :Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

5

Trong đó : Bị xử phạt vi phạm hành chính về BHTN

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn GTVL (người)

820

2.415

Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm (người)

25

72

10

Số người có QĐ hỗ trợ học nghề  ( Người)

Tổng

0

0

Trong đó : Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

11

Số người huỷ quyết định hỗ trợ học nghề (Người)

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định           ( Triệu đồng)

Tổng

 

 

Tổng số tiền chi trợ cấp

6.032.663.515

25.994.151.415

3 tháng

Số QĐ

151

751

Số tiền chi TCTN

1.932.251.448

9.353.551.212

4-6 tháng

Số QĐ

147

609

Số tiền chi TCTN

2.060.443.516

8.567.404.328

7-12 tháng

Số QĐ

134

536

Số tiền chi TCTN

2.039.968.551

8.073.195.875

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối với người không thuộc diện  đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (Triệu đồng)

3.3

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa ( Người )

0

 

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân( Tháng)

5.65