1.020 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5 năm 2019

  • 07/06/2019
  • 120 lượt xem

STT

Nội dung

Số lượng

Từ đầu năm đến tháng B/c

 

 

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN (người)

1.020

2.900

 

Trong  đó :Số người ở địa phương khác nộp H/S đề nghị hưởng TCTN (người)

101

194

 

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng BHTN (người)

0

0

 

3

Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng (người)

Tổng

707

2.603

 

Nam

<= 24 tuổi

41

146

 

25-40 tuổi

255

905

 

>40 tuổi

37

118

 

Nữ

< =24 tuổi

49

169

 

25-40 tuổi

283

1.106

 

>40 tuổi

42

159

 

4

Số người bị huỷ quyết định hưởng TCTN  (người)

9

47

 

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN(Người)

Chuyển đi

0

0

 

Chuyển đến

03

05

 

6

Số người tạm dừng TCTN (Người)

3

17

 

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ( Người)

1

04

 

08

Số người chấm dứt hưởng TCTN (người)

Tổng

757

2.968

 

Trong đó : Hết thời gian hưởng

705

2.839

 

Trong đó : Có việc làm

51

123

 

Trong đó :Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

1

06

 

Trong đó : Bị xử phạt vi phạm hành chính về BHTN

0

0

 

Khác

 

 

 

9

Số người được tư vấn GTVL (người)

1.050

3.465

 

Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm (người)

51

123

 

10

Số người có QĐ hỗ trợ học nghề  ( Người)

Tổng

0

0

 

Trong đó : Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

 

11

Số người huỷ quyết định hỗ trợ học nghề (Người)

0

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định           ( Triệu đồng)

Tổng

9.332.892.959

35.627.044.374

 

Tổng số tiền chi trợ cấp

9.332.892.959

35.627.044.374

 

3 tháng

Số QĐ

255

1.006

 

Số tiền chi TCTN

2.522.451.540

11.876.002.752

 

4-6 tháng

Số QĐ

242

851

 

Số tiền chi TCTN

3.724.973.517

12.292.377.845

 

7-12 tháng

Số QĐ

210

746

 

Số tiền chi TCTN

3.085.467.902

11.158.663.777

 

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

 

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

 

Số tiền chi đối với người không thuộc diện  đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

 

13

Mức hưởng TCTN bình quân (Triệu đồng)

3.2

 

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa ( Người )

01

 

 

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân( Tháng)

4.1